Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

O ιστότοπος «www.pphair.gr» είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «ιστότοπος») που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΝΗ»,  που εδρεύει στη ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 13, ΑΘΗΝΑ 10432, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 036991311 και Δ.Ο.Υ. Α ΑΘΗΝΩΝ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας pandp@otenet.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210 5237170, 2105237613.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα P&P περούκες και πρόσθετα το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pphair.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Παρόλο που η ΕΑΤΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών στην ιστοσελίδα και την Εφαρμογή, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες τους θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση, αστικά ή ποινικά, για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δύναται να συνίσταται σε απώλεια δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που ενδέχεται να υποστεί Χρήστης ή πελάτης της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής ή τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή τη χρήση της Ιστοσελίδας ή της εφαρμογής ή τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτή ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε Υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οπιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα P&P περούκες και πρόσθετα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα P&P περούκες και πρόσθετα για:

  •  αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
  • ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
  • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
  • συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

 

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

 

Πολιτική τιμών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

 

Τροποποίηση – Ακύρωση Παραγγελίας εκ μέρους του Πελάτη

Ο Πελάτης δεν δύναται να τροποποιήσει τα στοιχεία της παραγγελίας του από την στιγμή που έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης της παραγγελίας του.

Ο Πελάτης δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία του χωρίς καμία επιβάρυνση 24 ώρες από την καταχώρηση της.  Ο Πελάτης αναγνωρίζει, συγκατατίθεται και αποδέχεται ρητά ότι, λόγω της φύσης τους, οι παρεχόμενες εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Υπηρεσίες λογίζονται, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου και μόνο, ως πλήρως εκτελεσθείσες με την σύναψη της παραγγελίας εκτός αν αυτή ακυρωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

 

Ακύρωση παραγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να ενημερώνει τον Χρήστη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ότι η παραγγελία του δεν δύναται να εκτελεστεί, ολικά ή μερικά, στις ακόλουθες περιπτώσεις ή σε άλλες περιπτώσεις που έχει συμφωνήσει με τον πελάτη:

α) Λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την εκτέλεση των παραγγελιών, όπως ενδεικτικά απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, θεομηνίες, κλπ.

β) Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάποιο εκ των ειδών που ο πελάτης έχει παραγγείλει δεν συντρέχει διαθεσιμότητά.

Σε περίπτωση ελλαττωματικού προϊόντος, η Εταιρία αναλαμβάνει την αντικατάσταση ή επισκευή του προϊόντος χωρίς καμία επιβάρυνση του πελάτη υπό τον όρο ότι ο πελάτης έχει ειδοποιήσει άμεσα την Εταιρεία, εντός της ημέρας παραλαβής,  είτε τηλεφωνικά είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο πελάτης δύναται να ζητήσει την επιστροφή του παραγγελθέντος είδους, σε περίπτωση που δεν αφορά ελλατωματικό προϊόν, μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) Ο πελάτης ενημερώσει σχετικώς την Εταιρεία την ημέρα της παραλαβής και αποστείλει με δικά του έξοδα την επόμενη μέρα το προϊόν για αλλαγή ή επιστροφή και

β) Το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του, πλήρη, συσκευασία και στην αρχική του κατάσταση. (Καρτελάκια που συνοδεύουν τις περούκες επίσης πρέπει να μην έχουν κοπεί)

Προϊόντα τα οποία καθ’ οιανδήποτε τρόπο έχουν υποστεί παρεμβάσεις μετά την παραλαβή κατά την κρίση της Εταιρείας δεν επιστρέφονται.

 

Παραλαβή και επιστροφή Ειδών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα εκτελέσει την παραγγελία σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα του παραγγελθέντος είδους και ο πελάτης θα παραλάβει τα είδη σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην επιβεβαιωμένη παραγγελία.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι διαθέσιμος στην ορισθείσα διεύθυνση κατά τον ορισθέντα χρόνο παραλαβής, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη.

Κατά την παραλαβή των ειδών ο πελάτης οφείλει να ελέγξει την παραλαβή, καθώς και τις ειδικότερες οδηγίες για τα είδη που εσωκλείονται. Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο παραλαμβάνει τα Είδη για λογαριασμό του πελάτη, ο πελάτης δηλώνει ότι το πρόσωπο αυτό είναι εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο για την παραλαβή. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ, αφενός, του περιεχομένου της ηλεκτρονικά υποβληθείσας (και επιβεβαιωμένης) παραγγελίας και, αφετέρου της παράδοσης, ο πελάτης οφείλει να το γνωστοποιήσει αποκλειστικά εντός της ημέρας παραλαβής.

 

Επίλυση Διαφορών

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή για την επίλυση της οποίας, θα μας έχετε αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα αλλά δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία, έχετε δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση webgate.ec.europa.eu/odr/ η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (//www.synigoroskatanaloti.gr). Στην πλατφόρμα αυτή μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για την επίλυση της διαφοράς οπότε θα μπορεί να κληθεί ακολούθως η εταιρεία μας από την αρμόδια Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  pandp@otenet.gr

Επίσης θέτουμε υπόψιν σας ότι η Εταιρεία μας αναγνωρίζει στα πλαίσια της καλής πίστης το συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής που θα επιληφθεί και δεν έχει δεσμευθεί για την εκτελεστότητα των αποφάσεων αυτών. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ, αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

espa banner